UTF-8 Cyrillic(西里尔字母) 补充 所属栏目:编码知识 18年03月05日 标签:

范围:十进制 1280-1327,十六进制 0500-052F。

如果您想要在 HTML 中显示这些字符,您可以使用下表中的 HTML 实体。

如果字符没有 HTML 实体,您可以使用十进制或十六进制引用。

实例

<p>我将显示 &#1280;<p>
< p>我将显示 &#x0500;<p>

 

结果如下:

我将显示 Ԁ
我将显示 Ԁ

 

字符

十进制

十六进制

实体

名称

Ԁ

1280

0500


西里尔大写字母 KOMI DE

ԁ

1281

0501


西里尔小写字母 KOMI DE

Ԃ

1282

0502


西里尔大写字母 KOMI DJE

ԃ

1283

0503


西里尔小写字母 KOMI DJE

Ԅ

1284

0504


西里尔大写字母 KOMI ZJE

ԅ

1285

0505


西里尔小写字母 KOMI ZJE

Ԇ

1286

0506


西里尔大写字母 KOMI DZJE

ԇ

1287

0507


西里尔小写字母 KOMI DZJE

Ԉ

1288

0508


西里尔大写字母 KOMI LJE

ԉ

1289

0509


西里尔小写字母 KOMI LJE

Ԋ

1290

050A


西里尔大写字母 KOMI NJE

ԋ

1291

050B


西里尔小写字母 KOMI NJE

Ԍ

1292

050C


西里尔大写字母 KOMI SJE

ԍ

1293

050D


西里尔小写字母 KOMI SJE

Ԏ

1294

050E


西里尔大写字母 KOMI TJE

ԏ

1295

050F


西里尔小写字母 KOMI TJE

Ԕ

1300

0514


西里尔大写字母 LHA

ԕ

1301

0515


西里尔小写字母 LHA

Ԗ

1302

0516


西里尔大写字母 RHA

ԗ

1303

0517


西里尔小写字母 RHA

Ԙ

1304

0518


西里尔大写字母 YAE

ԙ

1305

0519


西里尔小写字母 YAE

Ԛ

1306

051A


西里尔大写字母 QA

ԛ

1307

051B


西里尔小写字母 QA

Ԝ

1308

051C


西里尔大写字母 WE

ԝ

1309

051D


西里尔小写字母 WE

Ԟ

1310

051E


西里尔大写字母 ALEUT KA

ԟ

1311

051F


西里尔小写字母 ALEUT KA

Ԡ

1312

0520


西里尔大写字母 EL WITH MIDDLE HOOK

ԡ

1313

0521


西里尔小写字母 EL WITH MIDDLE HOOK

Ԣ

1314

0522


西里尔大写字母 EN WITH MIDDLE HOOK

ԣ

1315

0523


西里尔小写字母 EN WITH MIDDLE HOOK

Ԥ

1316

0524


西里尔大写字母 PE WITH DESCENDER

ԥ

1317

0525


西里尔小写字母 PE WITH DESCENDER

Ԧ

1318

0526


西里尔大写字母 SHHA WITH DESCENDER

ԧ

1319

0527


西里尔小写字母 SHHA WITH DESCENDER


1320

0528
1321

0529
1322

052A
1323

052B
1324

052C
1325

052D
1326

052E
1327

052F 


手机扫码浏览更方便: